Styrelseskick och armé

Styrelseskick och administration

I följande text används begrepp som hertig, kung, baron, greve synonymt med drottning, hertiginna, baronessa och grevinna. Men för att inte tynga ner texten används bara begreppet hertig, och inte hertig/hertiginna konsekvent. Begreppet "riddare" syftar på både kvinnor och män. Både män och kvinnor har samma möjligheter att inneha alla ämbeten i Darkin.

Styre

Darkin leds av en kung eller drottning. Men den riktiga makten i landet ligger hos hertigarna då monarken bara behåller kronan så länge hon eller han har deras gunst. Kronan har ungefär lika mycket mark och resurser som två hertigar tillsammans. Skillnaden är att kronan styr över utrikespolitiken och även armén. Drottningen eller kungen har en fogde, kallad jarl, som sköter det praktiska styret och administrationen av de kungliga landen.

Landets ledande storbönder och borgare har skapat ett landsråd. Det har ingen faktiskt makt utan finns för att hjälpa adeln och kyrkan med råd och har fått en delegerad rätt att hantera delar av rättsväsendet som rör handel.

Administrativ indelning

Darkin är uppdelat i fem hertigdömen, tre grevskap och det kungliga landet. Till hertigarna och grevarna har kungen förlänat land och skattefrihet, i motprestation ska de ställa upp för rikets inre och yttre försvar i form av beridna ryttare, fotfolk, försvarsborgar mm. Kungahuset har i krigstid dock rätt att ta deras mark i anspråk om den behövs för rikets försvar.

Hertig/greve/barontiteln ärvs av det äldsta barnet. Övriga familjemedlemmar och släktingar hjälper till med skötseln av länet, eller kan få egna förläningar, eller blir riddare. Under hertigar och grevar finns baroner, som fått en mindre bit land förlänat av hertigen/greven. Mot skattefrihet ska baronerna se till att tillräckligt många riddare underhålls och bondemiliserna tränas. Baronen har även ansvar för att skatten drivs in från bönder och borgare. Det finns även baroner som fått mark i det kungliga landet och lyder direkt under kungahuset.

Det finns även jordlös adel, kallade friherrar. De kan adlas av kungen, hertigar, grevar, men inte av baroner. Titeln är personlig och ärvs inte. Den kan delas ut för goda gärningar, eller skicklighet i strid. Inget hindrar att en friherre även dubbas till riddare av den världsliga arten, men om man går in i en kyrklig orden förlorar man friherretiteln.

Ursprungligen fanns i nuvarande Darkin fem höglandsklaner och fem låglandsklaner, som genom ett förbund år K 152 enade sig under en ledare och skapade landet Darkin. Utifrån croiziska sedvänjor kom de fem starkaste klanledarna att kallas hertigar, och de tre svagaste grevar, och den starkaste av alla klanledarna valdes till kung, Alfafelion av Hjortens klan. De ursprungliga höglandsklanerna var Vargen, Vråken, Örnen, Järven och Björnen. Av dessa klaner blev Örnen, Vargen och Björnen hertigar, och Järven greve. Vråkens klan, som tidigare med våld hade försökt ena klanerna, fördrevs från landet. De ursprungliga låglandsklanerna var Hjorten, Falken, Ugglan, Räven och Hästen. Av dessa blev Ugglans och Hästens klan hertigar, medan Falken och Räven blev grevar. Hjortens klan axlade kungamanteln och har burit den fram till våra dagar. Hertigarna har tillsammans rätt att avsätta kungen/drottningen om de önskar. Hjortens klan skulle i sådana fall bli ett vanligt hertigdöme. Detta har dock aldrig hänt i landets historia. De land som klanledarna kontrollerade innan enandet kom ungefärligen att bli de län som de styr över idag, dock har gränserna ändrats och justerats något under historiens lopp.


Hjortens land var beläget ungefär mitt i det nya riket, kring den vackra Kristallsjön och där började Alafelion bygga sin huvudstad Kasmaros. Det kungliga landet har decimerats kraftigt under århundradena då samma ätt har regerat hela tiden, och förlänat bort stora delar av marken till olika riddare, riddarordnarna och kyrkan. De gamla klannamnen började så sakteliga bytas ut mot mer civiliserade namn, mer passande för det nya riket, och senare även mer passande för den nya läran om Deovan.

Klannamn


Nuvarande namn

Leds idag av

Hjorten

Hertigdöme

Horn

Kung Kalin III Horn

Örnen

Hertigdöme

ärke

Eliane Viktoria ärke

Vargen

Hertigdöme

Vargglimmer

Ysanne Bréttagny Vargglimmer

Björnen

Hertigdöme

Trollsk

Uthar Trollsk

Ugglan

Hertigdöme

Mask och Kappa

Eowyn Lise Mask och Kappa

Hästen

Hertigdöme

Vase

Urme Brigid Vase

Järven

Grevskap

Månskära

Sora Angelmark Månskära

Falken

Grevskap

Silverklor

Abel Silverklor

Räven

Grevskap

Silfversvärd

Argylle Tromb Silfversvä

Riddarnas administration

Det finns både kyrkliga tempelriddare och världsliga riddare. Tempelriddarna utses av sin ordens stormästare och all ekonomi sköts inom tempelorden. Kungen, hertigar, grevar och baroner har rätt att dubba riddare av den världsliga sorten. Oftast sker detta efter goda insatser i krig, efter fullbordad riddarträning. Statusen dem emellan är officiellt sett lika, men i praktiken tycker en riddare dubbad av kungen att hon är finare en än riddare dubbad av en baron. Det är vanligt att riddaren försörjs av en by i baroniet, likt Sveriges system med indelta soldater. Riddaren själv kan inte äga jord. Byn ser till att hon/han har ett hus, kläder, mat och vapen, mot att de betalar mindre i skatt till baronen. Riddaren kan även förlänas en borg av kung/hertig/greve/baron. Rätten till borgen ärvs inte, då riddartiteln är personlig. Sådana riddarborgar är sannolikt inte en gigantisk stenborg, med vakttorn och vallgravar, utan snarare en gård omgiven av en träpallisad, även om detta också kan variera utifrån hur inflytelserik riddarens överordnade är.

Städer

I Darkin finns nio städer, en i varje hertigdöme och grevskap, samt den kungliga huvudstaden. Den rikaste staden är Uggletorn i hertigdömet Mask och Kappa, på gränsen mot Galmor. Staden är belägen vid det enda pass som leder över de sylvassa bergen mot Galmor, och såldes passerar alla galmorska lyxvaror här på vägen in i landet. Här finns även en kunglig försvarsborg, Draktand. Städernas ursprung är förlänad mark från kung/hertig/greve och skatten betalas genom tull på de varor som förs in och ut från staden. Städerna har egna råd och en borgmästare, men styrs officiellt av den kung/hertig/greve som ursprungligen förlänat marken till staden. Att idka handel utanför städerna, eller utanför speciella marknadsplatser under vissa specifika dagar, är förbjudet och bestraffas med böter. Huvudstaden Kasmaros är belägen vid Kristallsjön, som även ingår i stadens förläning. Detta innebär att stadens vakter patrullerar sjöns stränder till lands eller i båt, för att hindra att varor förs in och ut från staden utan att tull betalas. I Kasmaros är det kungliga slottet, de tre ordnarnas huvudborgar, Deovans läras viktigaste och vackraste kyrka, och övriga viktiga administrativa byggnader belägna.

Krigsmakt

Darkins krigsmakt är uppbyggd kring dess massiva skyddsverk som kan motstå ett stort antal fiender. Krigsmakten består av två delar; den ena delen är armén; infanteri med gott om bågar och pikar och när det behövs, bondemiliser. Den andra delen är kavalleriet bestående av tempelriddare, vanliga riddare och övriga ryttare, tex friherrar. Att möta Darkins armé på öppen mark betyder oftast tunga förluster för fienden, då Darkin har den största beridna ryttarstyrkan i den kända världen. En stark sammanhållande faktor i Darkins armé är just riddarordnarnas ledarförmåga och de riddarideal som genomsyrar hela armén. Det finns även en legion av specialtränade elitsoldater vilka kallas för Silverhökarna. Det är en elitstyrka som är helt dedikerade att skydda kronan och den höga adeln.