Lärans struktur

Struktur

Deovans lära är uppdelad i två grenar, kyrkan och tempelordnarna. Över båda dessa grenar styr Deovans herde, den högsta ledaren för hela läran i världen. Idag är detta Jaelle Silverkåpa. Lärarns struktur presenteras i följande bild

 

Kyrkan leds gemensamt av fem eklesiaster, ursprungligen representanter från de fem hertigdömena. Under varje eklesisast finns fem abbedissor/abbotar . Dessa har ansvaret för prästerna, vilka tilltalas fader/moder, och det finns ca 100 präster som lyder under respektive abedissa/abbot. Landet är uppdelat i 1500 socknar. Där finns en kyrka med en eller två präster, samt någon novis som studerar för att bli präst. Socknarna följer inte de övriga administrativa gränserna i landet, då läran succesivt fick fäste 50-100 år efter landet Darkin skapats. Sockengränserna följs även av tempelriddarna i deras arbete.

 

Temepelordnarna, lärans riddare och främsta förkämpar, är uppdelade i tre vägar benämnda efter gudabarnen, Amatra, Mortas, Pelgorin. Varje väg leds av en stormästare, som residerar i var sin stor och mäktig borg i Kasmaros. Under stormästarna finns ett antal borgherrar, som styr över borgarna runt om i landet, där riddarna bor och verkar. Dessa borgar är byggda på mark som donerats av kungen, hertigar, grevar eller ibland baroner. Till borgen hör land med åkrar och betesmarker för kläder och föda till riddarna. Detta skiljer ordensriddarnas borgar mot de världsliga riddarnas, som inte ägs av riddaren utan förlänats till dem på livstid. Det är även vanligt att rikare adelspersoner eller borgare donerar mark eller övriga tillgångar till en tempelborg, för att riddarna ska be för deras själs salighet i livet efter detta.

 

Skolgång

Skolgången i landet sköts av prästerna. De vandrar runt i de byar som ingår i deras socken. De stannar hos en familj i en månad och samlar bygdens barn där ett antal timmar per dag. De lär barnen läsa och skriva, berättar om landet historia och styrelseskick, och lär ut Deovans lära. Sedan vandrar de mot nästa by. Ungefär 3-4 gånger om året brukar varje by få besök av skolprästen. Varje stad har minst en egen stationär präst som sköter skolgången. Bönderna och borgarna betalar tionde till kyrkans underhåll och till prästernas uppehälle. Till kyrkan hör dock en bit jord som brukas av prästernas familjer för ekonomiskt tillskott.

 

Lag och rätt

Rättsväsendet i landet bygger på de tre vägarna och riddaridealen. I byar och städer tas tvister till närmsta ordensborg för att lösas, eller om man stöter på en ordensriddare på vägen kan även hon eller han döma. Beslutet kan överklagas till baronen/hertigen/greven och i sista hand till kungen, men den högsta uttolkaren av lagen är dock Deovans herde, som står närmast Deovans ljus. Hon eller han kan ge råd till kungen eller övriga som ska döma i rättstvister. Detta har givit Deovans herde namnet "den sjunde hertigen". Lagens strängaste straff är dödsstraff, som döms ut vid grova brott mot riddaridealen, eller vid landsförräderi. Vanliga straff för mindre förseelser är straffarbete hos en tempelorden, eller arbete bland fattiga och sjuka. I varje borg finns även fängelsehålor för grövre brott.